داتاگستر ، داتا گستر

۱- موکل حق دارد از ابتدا از فرآیند پیشبرد پرونده خود و امکانات و ریسک­ های حقوقی به روشنی مطلع شود.

۲- موکل حق دارد در کلیه مراحل از گزارش وضعیت پرونده مطلع شود.

۳- موکل حق دارد درباره دلایل و توجیهات حقوقی اقدامات انجام شده توسط موسسه ، پرسشگری نماید.

۴- موکل حق دارد در هر مرحله از اختلاف با طرف پرونده، تلاش با حسن نیت برای مصالحه و سازش را از موسسه بخواهد.