داتاگستر ، داتا گستر

معرفی مرکز مشاوره حقوقی

درکنار ارائه خدمات وکالت در دعاوی و دادگاهها، ارائه مشاوره حقوقی از مهمترین خدمات داتاگستر است.

خدمات مشاوره داتا گستر ارائه راهنمایی های دقیق حقوقی برای هرگونه فعالیت هایی است که ممکن است دارای ماهیت یا جنبه های حقوقی باشند از قبیل نحوه تنظیم قرارداد و تنظیم هرگونه مناسبات حقوقی تجار و بنگاهها، راهنمایی های حقوقی درخصوص انجام بهترین کم ریسک ترین و بهینه ترین اقدام حقوقی در صورت بروز احتمال مساله حقوقی.

باتوجه به اهمیت مشاوره حقوقی، موسسه داتاگستر اقدام به تاسیس مرکزی ویژه برای ارائه مشاوره نموده است.

خدمات مشاوره موسسه به نحو تخصصی به سه دسته1 عموم افراد، 2 تجار و مشاغل حرفه ای و 3 خدمات تخصصی مشاوره به وکلای حقوقی از طریق طرح درشورای های مشورتی حقوقی متشکل از متخصصین و علمای حقوق دارای تجارت عملی صورت میگیرد.

همچنین بمنظور تسهیل دریافت خدمات مشاوره، موسسه داتاگستر راههای متنوع دریافت گزارش های مشاوره را پیاده نموده است. این راهها عبارت اند از 1-مشاوره حضوری2-مشاره اینترنتی و مشاوره آن لاین. بهره گیری از هرکدام از این شیوه ها برحسب تشخیص و درخواست متقاضیان خدمات مشاوره حقوقی خواهد بود. همچنین فرمهای یکنواخت مربوطه در خصوص درخواست مشاوره در وب سایت موسسه بمنظور تسهیل استفاده توسط متقاضیان بارگذاری شده است.

شیوه نامه دریافت مشاوره

شیوه نامه تقاضا، بررسی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی موسسه داتاگستر به شرح زیر است.

1-متقاضیان هرگونه خدمات مشاوره حقوقی می توانند با تکمیل فرم تقاضای مشاوره حقوقی موجود در سایت و ارسال آن از طریق وبسایت درخواست ارائه نظریه مشورتی کنند.

2-در فرم تقاضا، متقاضی میتواند راه مورد نظر برای ارسال و دریافت نظریه مشورتی حقوقی از قبیل مشاوره حضوری، مشاوره اینترنتی و یا مشاوره ان لاین را مشخص کنند.

3-متقاضیان مشاوره می توانند در قالب فرمت استعلام مشاوره موجود در سایت، شرحی کافی از موضوع و وقایع و اطلاعات را تکمیل و ضمن آپلود کردن اسناد و با تعیین مدت مورد نظر برای تهیه نظریه مشورتی مورد نظر را از موسسه درخواست کنند.

4-متقاضیان می توانند باتوجه به اهمیت و یچیدگی موضوع برحسب تشخیص خود، درخواست طرح موضوع در شورای مشورتی علمی برای بحث و نتیجه گیری جامع اعضای شورا را بخواهند در غیر اینصورت تشخیص لزو طرح موضوع در شورای مشورتی و یا ارجاع موضوع مشاوره به مشاور واحد متخصص برعهده موسسه خواهد بود.

5-موسسه با دریافت درخواست مشاوره، در اولین موقع مورد نظر متقاضی موضوع مشاوره مورد درخواست را براساس اسناد و قوانین و مقررات به بطور دقیق بررسی نموده و نظریه مشورتی حقوقی شامل توصیف حقوقی موضوع و مستندات قانونی حاکم برموضوع و ارائه بهترین و کم هزینه ترین راهکار حقوقی را برای متقاضی تهیه و تقدیم می کند.

فرم تقاضای مشاوره

مشخصات متقاضی شامل حقیقی یا حقوقی بودن

نوع مشورت شامل مشورت عمومی

، مشورت تخصصی به صاحبان حرف

مشورت تخصصی به وکلای دادگستری

شرح موضوع:

بیان درخواست و پرسش های موردنظر