داتاگستر ، داتا گستر

دپارتمان حقوق تجارت بین الملل

کامل شدن وسايل حمل ونقل و توسعه روابط تجاري ، ايجاب ميکرد که در بين بازرگانان قواعد ساده تري حکمفرما باشد ، تا درعين حال که معاملات سريعتر و ساده تر انجام ميشود ، از تقلب و تزوير بشدت جلوگيري بعمل آيد . بطور مسلم قواعد مدني پاسخگوي اين نياز نبوده ، پس رشته ديگري بنام حقوق تجارت بوجود آمد . حقوق تجارت « مجموع قواعدي است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتي حکومت ميکند.