داتاگستر ، داتا گستر

دپارتمان تخصصی حقوق تجاری و اسناد

مسائل حقوق تجاری با توجه به داشتن قوانین و اصول حقوقی خاص، دارای نظام تخصصی منحصر به فرد است پیشبرد پرونده ها با موضوعات تجاری نیازمند اداره تخصصی موضوع با استفاده از وکلا و حقوق دادنان مجرب متخصص است. این حوزه شامل موضوعاتی نظیر اسناد تجاری ( چک وسفته، شرکت های تجاری، ورشکستگی، قراردادهای تجاری و سایر موارد است. این موسسه با بهره گیری از وکلای متخصص در حقوق تجاری و استفاده از شورای علمی حقوق خصوصی درصدد ارائه بهترین خدمات بطور تخصصی است.