داتاگستر ، داتا گستر

دپارتمان تخصصی حقوق کسب و کار و شرکت ها

در حقوق  کسب و کار به تأسیس کسب و کارها و موضوعات جدیدی که مطرح می شوند پرداخته می شود زیرا که کسب و کارهای جدید با مردم، سایر شرکت ها و دولت ارتباط دارند. در این شاخه از حقوق انواع مختلفی از ترتیبات حقوقی از جمله قوانین مالیاتی، مالکیت معنوی، اموال غیرمنقول، قانون استخدام، ورشکستگی و موارد مشابه مطرح می شوند. وکلای حقوق کسب و کار در زمینه مبادلات تجاری مشاوره می دهند بدین معنا که وکیل موکلان خود در دادگاه نیستند. در واقع، وکلای کسب و کار اغلب برای پیشگیری از طرح دعاوی در آینده به کار گرفته می شوند.