داتاگستر ، داتا گستر

شورای علمی حقوق تجارت بین الملل

ماموریت : به منظور حل پرونده های و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی در مورد مسائل و موضوعات حوزه تجارت بین الملل به طور تخصصی بویژه ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، قرارداد های تجاری بین المللی ، حقوق حمل و نقل بین المللی، شرکت های چند ملیتی، سرمایه گذاری خارجی  و تامین مالی خارجی  

اسامی: