داتاگستر ، داتا گستر

شورای علمی حقوق خصوصی

 ماموریت: به منظور حل پرونده ها و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی در مورد مسائل حقوق قراردادها ، حقوق خانواده،حقوق اسناد و معاملات تجاری ، ورشکستگی

اسامی: