داتاگستر ، داتا گستر

شورای علمی حقوق عمومی

ماموریت: به منظور حل پرونده ها و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی در مورد مسائل حقوق مالیاتی ، حقوق گمرکی دولتی ، حقوق پیمانکاری دولتی ، حقوق استخدامی، حقوق اراضی دولتی

اسامی: