داتاگستر ، داتا گستر

شورای علمی حقوق کیفری

ماموریت: به منظور حل پرونده های و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی در مورد مسائل حقوقی کیفری به ویژه در حوزه های تخصصی مرتبط با جرائم ملی پولی و اقتصادی و همچنین سایر حوزه­های مربوط به جرائم عمومی

اسامی: